No one has written about Machinegun Joe yet. You should be the first!